Cardbox Packaging s.r.o.

Březová - Březová 200, PSČ 76315

ICO: 29372801

DIC: CZ29372801Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2018, prohlášení o ochraně údajů pro zákazníky a dodavatele skupiny Cardbox Packaging

Vážení obchodní partneři!

1. Vaše osobní údaje budeme i nadále zpracovávat výhradně pro následující účely:

 • pro založení, správu a realizaci stávajících obchodních vztahů a obchodních vztahů v pověření,
 • pro příležitostné aktivní informování o podstatných změnách na trhu a interních změnách ve společnosti Cardbox, 
 • v souvislosti s informováním o relevantním vývoji legislativy týkající se našich výrobků a služeb, jakož i
 • v případě proaktivního managementu škod našich společností.

Pokud nám své údaje poskytnete, činíte tak zásadně dobrovolně. Chtěli bychom Vás však upozornit, že zakázku nebudeme moci často splnit, anebo ji nebudeme moci splnit k plné spokojenosti, pokud nám své osobní údaje neposkytnete, příp. pokud je nebudeme smět použít. Můžete se však i nadále spolehnout, že Vaše údaje budeme chránit a používat s patřičnou péčí.

2. Právní základy zpracování 

Jste-li zákazníkem nebo dodavatelem skupiny Cardbox, zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nezbytné. 

V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje pouze kvůli účelům uvedeným v bodě 1.

3. Předávání Vašich osobních údajů 

Je-li to pro účely uvedené v bodě 1 bezpodmínečně nutné, předáme Vaše osobní údaje následujícím příjemcům: 

 • poskytovatelům IT služeb, s nimiž spolupracujeme,
 • správním úřadům, soudům a veřejnoprávním korporacím,
 • auditorům pro účely auditingu, 
 • pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o plnění nebo vzniku pojistné události,
 • zákazníkům a dodavatelům, pokud se jedná o údaje společníků, orgánů a ostatních pracovníků daného zákazníka, příp. dodavatele,
 • kooperačním partnerům a právním zástupcům, kteří pro nás pracují,
 • koncernovým společnostem zákazníků, příp. dodavatelů,
 • orgánům podnikového a zákonného zastupování zájmů,
 • inkasním společnostem pro vymáhání dluhů,
 • bankám, faktoringovým společnostem, cesionářům a leasingovým společnostem. 

Někteří z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo území České republiky, anebo mohou Vaše osobní údaje zpracovávat mimo území České republiky. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí za určitých okolností odpovídat úrovni v České republice. Přijímáme proto opatření, abychom zaručili, že všichni příjemci budou nabízet přiměřenou úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem uzavíráme například standardní smluvní doložky (2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES). Tyto jsou na požádání samozřejmě k dispozici (viz kontaktní údaje).

4. Doba uchovávání 

Vaše osobní údaje uchováváme zásadně do ukončení obchodního vztahu, v rámci něhož jsme Vaše údaje shromáždili, anebo do uplynutí aplikovatelných zákonných promlčecích a archivačních lhůt; kromě toho do ukončení případných právních sporů, při nichž jsou údaje zapotřebí jako důkaz. Jste-li obchodní partner (zákazník, příp. dodavatel), bývalý obchodní partner, zájemce, příp. potenciální budoucí obchodní partner nebo kontaktní osoba jednoho s výše uvedených subjektů, uchováváme Vaše osobní údaje až do Vašeho podání námitky nebo odvolání Vašeho souhlasu. 

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 

Jste mimo jiné oprávněni si ověřit, (1) zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a obdržet kopie těchto údajů, (2) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo se nezpracovávají v souladu se zákonem, (3) požadovat od nás omezení zpracovávání Vaši osobních údajů, (4) za určitých okolností podat námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, anebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, přičemž odvolání se nedotýká oprávněnosti zpracování, k němuž došlo před odvoláním, (5) požadovat přenositelnost údajů, pokud jste naším obchodním partnerem, (6) znát totožnost třetích osob, jimž se Vaše osobní údaje předávají a (7) podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. 

6. Naše kontaktní údaje

Pokud byste měli otázky k tomuto prohlášení nebo si chtěli podat žádost, obraťte se prosím přímo na nás!

Cardbox Packaging Holding GmbH

Canovagasse 7/14

1010 Wien

Nebo e-mailem na: Office@remove-this.Cardbox-Packaging.com

Imprint

Company Registered: FN382921w
UID/VAT:  ATU67529123
Commercial Court: Wien

Address
Canovagasse 7/14
1010 Wien
Österreich
Management
Roland Schöberl
Klaus Hockl

Contact
E  office@remove-this.cardbox-packaging.com
T  +43 (0)1 503 10 73 12
F  +43 (0)1 503 10 73 50

 

Basic Data Protection Regulation 2018, Privacy Declaration for Customers and Suppliers of Cardbox Packaging group

Subject: To our esteemed business partners!

1. We shall continue to exclusively process your personal data for the following purposes:

 • to substantiate, manage and handle existing and assigned business relations,
 • to regularly and actively provide information about important changes on the market or in the Cardbox company,
 • in connection with information concerning relevant legal developments regarding our products and services as in the 
 • case of proactive claims management by our companies.

To the extent that you provide us with your information, this act is always voluntary. We would like to emphasise, however, that we are often unable to complete our tasks, or are unable to complete them to your full satisfaction if you do not provide your personal information to us and/or we are not allowed to use such information. You may in any case continue to trust us to handle and protect your data with the necessary diligence.

2. Legal basis of processing 

If you are a Cardbox group customer or supplier, we process your personal information because this is necessary to fulfil the contract we closed with you (Art. 6 par 1 lit. b DSGVO). 

Furthermore, we only process your personal information on the basis of the purposes indicated in 1.

3. Transferring your personal information 

To the extent that this is mandatory for the purposes indicated in item 1, we shall communicate your personal data to the following recipients: 

 • IT service providers commissioned by us,
 • administrative agencies, courts and corporations under public law,
 • chartered accountants for auditing purposes, 
 • insurance companies when closing an insurance contract regarding the provisions or the occurrence of an insured event,
 • customers and suppliers, inasmuch as it is information about the partners, bodies and other employees of the respective customer and/or supplier,
 • collaboration partners and our legal representatives,
 • group companies of the customers and/or suppliers,
 • institutions of company and legal interest groups,
 • collection agencies for debt collection,
 • banks, factoring agencies, assignees and leasing companies. 

Some of the recipients listed above may be located outside of Austria, or process your personal data outside Austria. The data protection level in those other countries might not always correspond to that in Austria. We therefore implement measures to ensure that all recipients offer an adequate level of data protection. For example, we include standard contract conditions (2010/87/EU and/or 2004/915/EC). Naturally, these are available upon request (see contact details).

4. Data retention 

We always save your personal data until the end of the business relations for which we requested the data, or alternatively until the end of the applicable statutory limitation and retention periods; additionally until the moment of conclusion of possible legal disputes for which such data might be required as evidence. If you are a business partner (customer and/or supplier), former business partner, interested party and/or potential future business partner, or the contact person with one of the above-named, we shall store your personal data until your revocation, or the withdrawal of your consent. 

5. Your rights in connection with personal data 

You have the right, among others, to check (1) whether we process any personal data regarding you and which data, and receive copies of such data, (2) demand the correction, supplementation or deletion of your personal data if they are faulty or are not processed according to the law, (3) demand the limitation of the processing of your personal data, (4) object to the processing of your personal data under certain circumstances, or revoke the consent you granted for processing, without such revocation having an impact on the lawfulness of any processing completed before the revocation, (5) demand data portability, if you are our business partner, (6) know the identity of third parties to whom your personal data is disclosed and (7) raise an objection with the data protection agency. 

6. Our contact details 

If you have any questions regarding this declaration or would like to submit an application, please contact us directly!

Cardbox Packaging Holding GmbH

Canovagasse 7/14

1010 Vienna

or via e-mail at: Office@Cardbox-Packaging

 

Disclaimer

The provided information within this Web-Site has been thoroughly checked and is regularly updated. However, it cannot be guaranteed that the enclosed data is complete, correct  or fully up to date at any given time. The presented content and works on these pages are subject to Austrian Copyright. Articles from third parties are marked as such. Any form of reproduction, application, distribution and all forms of use outside the limits of copyright require the written approval of the author or creator.


All protected goods and Trademarks are subject to the provisions of the respective copyright laws and the ownership rights of the respective registered owner. Solely due to naming, does not lead to the conclusion that Trademarks are not protected by third party rights. Our offer includes Links to third party web-sites which we have no influence on whatsoever. Therefore, we cannot  accept any liability for the content of such sites. The Provider or Operator is solely responsible for the content  of the linked sites. At the time of creating 
the link, the third party sites were investigated for any possible  abuse of rights. Illegal content at the time of creating the link was not evident. Permanent controlling of the content of the linked sites without concrete evidence of any wrong doing would however not be feasible. Should any laws be breached, then we will discontinue the link with immediate effect.


The use of the published contact data by third parties for the purpose of sending  unrequested advertising and information material is  strictly prohibited. We reserve the right to take legal action in the case of the unrequested distribution of Advertising information, 
such as through spam-mails.